Kategorie

Dodatek aktywizacyjny

Przez dodatek aktywizacyjny należy rozumieć kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Zobacz serwis: Praca

Przyznanie dodatku

Dodatek aktywizacyjny przyznaje starosta, po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

%%advert-placeholder-1%%

– ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy i podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymywania wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia za pracę (dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek);

– ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (dodatek przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek).

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego z 18.08.2009 r., (Dz.U. Nr 136, poz. 1118 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie