Kategorie

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów regulujących procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w sprawach indywidualnych.

Zobacz serwis: Postępowanie administracyjne

Kodeks postępowania administracyjnego jest to ustawa, która zawiera zasady postępowania przed organami administracji publicznej lub innymi organami powołanymi do załatwiania danej sprawy. Postępowanie takie wszczyna się z urzędu lub na wniosek strony. Sprawy są rozstrzygane co do istoty w drodze decyzji administracyjnej.

Strona w postępowaniu administracyjnym

Kodeks reguluje postępowanie w sprawach indywidualnych. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie oraz kto zażąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wydawanie zaświadczeń oraz skargi wnioski

Jeden z działów kodeksu dotyczy postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń. Organ wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się i powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni. Kodeks normuje także postępowanie w sprawach składania petycji, skarg i wniosków. Organy publiczne mają obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu.

Spory kompetencyjne

W kodeksie znaleźć można również przepisy dotyczące rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej oraz innych sporów kompetencyjnych.

Skarga na decyzję

Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje postępowania przed sądami administracyjnymi. W wyniku zaskarżenia prawomocnej decyzji administracyjnej sprawa trafia do sądu administracyjnego. Tutaj procedurę normuje ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kodeks nie zajmuje się także administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.

Zobacz: Kodeksy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie