Kategorie

Kurs giełdowy

Przez kurs giełdowy należy rozumieć notowaną przez giełdę cenę zakupu lub sprzedaży (w określonym dniu) papierów wartościowych (akcje, obligacje) lub towarów (np. cukier).

Zobacz serwis: Praca

Kurs jednolity

Mianem kursu jednolitego określamy kurs giełdowy ogłaszany dwa razy dziennie – o godz. 11.15 i 15.00 dla spółek notowanych systemie kursu jednolitego (kurs, po jakim są zawierane transakcje na tych spółkach).

Kurs nietransakcyjny

Kurs nietransakcyjny to kurs ogłaszany przez przewodniczącego sesji, kończący notowanie papieru wartościowego. W notowaniach jednolitych może on być ogłoszony, w sytuacji gdy kurs określony zgodnie z regulaminem giełdy wykracza poza ograniczenia wahań kursu (tzw. widełki) i jest równy górnemu ograniczeniu wahań (dot. przewagi zleceń kupna) lub dolnemu ograniczeniu (dot. przewagi zleceń sprzedaży). W notowaniach ciągłych może on zostać ogłoszony na otwarciu bądź na zamknięciu.

Kurs odniesienia

Kurs odniesienia to kurs, względem którego wyznaczane jest maksymalne odchylenie kursu.

Kurs otwarcia i zamknięcia

Mianem kursu otwarcia/zamknięcia określamy kurs, po jakim zawierane są transakcje na otwarcie/ zamknięcie notowań ciągłych. Jest on określany zgodnie z trzema zasadami: a) maksymalizacja wolumenu obrotu (liczba papierów wartościowych jaka została kupiona lub sprzedana w trakcie sesji giełdowej), b) minimalizacja różnicy między liczbą papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie, c) minimalizacja różnicy między kursem określanym, a kursem odniesienia.

Zobacz serwis: Finanse

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie