Kategorie

Kodeks karny

Jest to podstawowy zbiór przepisów regulujących zasady odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu niedozwolonego.

Zobacz serwis: Kodeks karny

Kodeks karny to akt normatywny, który stanowi podstawowe źródło prawa karnego. Przez postanowienia w nim zawarte odzwierciedla tendencje państwa do zaostrzenia bądź liberalizacji prawa karnego.

Założenia kodeksu

Obecnie obowiązujący w Polsce Kodeks karny wszedł w życie 1 września 1998 roku. Zastąpił krytykowany za zbytnią surowość i upolitycznienie Kodeks karny z 1969 roku. Nowy kodeks został oparty na idei państwa prawa i standardach międzynarodowych. Założeniem Kodeksu karnego jest uznanie, że kara kryminalna powinna być środkiem ostatecznym a efektywność prawa karnego jest bardziej zależna od wykrywalności przestępstw niż od surowości represji.

Systematyka kodeksu

%%advert-placeholder-1%%

Polski Kodeks karny został podzielony na trzy części: ogólną, szczególną i wojskową.
Część ogólna Kodeksu karnego reguluje m.in. zasady odpowiedzialności za przestępstwo i okoliczności wyłączające odpowiedzialność sprawcy. Ustala katalog kar i środków karnych oraz zasady ich wymierzania, definiuje przestępstwo i jego formy.

W części szczegółowej określono poszczególne rodzaje przestępstw wraz z ich cechami szczególnymi, tzw. ustawowymi znamionami. Przy każdym z przestępstw jest podana grożąca za nie kara.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej żołnierzy znajdują się w części wojskowej. Do przestępstw popełnionych przez wojskowych stosuje się odmienne zasady odpowiedzialności oraz odrębne kary.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie