Kategorie

Świadectwa użytkowe

Świadectwo użytkowe to dokument, który spółka może wydawać akcjonariuszom w zamian za umorzenie ich akcji.

Zobacz serwis: Firma

Możliwość wydawania świadectw użytkowych zależy od postanowień statutu – jako tytuły uczestnictwa w zysku spółki muszą być one pod rygorem bezskuteczności ich ustanowienia wobec spółki, przewidziane w statucie. Świadectwa użytkowe są wydawane bez określonej wartości nominalnej. Mogą być one imienne bądź na okaziciela.

Prawo do dywidendy

Świadectwa użytkowe dają prawo do dywidendy, a także prawo do uczestnictwa w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji. Prawo do dywidendy nie jest uzależnione od wcześniejszego zaspokojenia akcjonariuszy co najmniej dywidendą minimalna określoną w statucie. Z kolei świadectwa użytkowe nie dają innych uprawnień (udziałowych), jakie mają akcjonariusze spółki (mi.in. prawo głosu, prawo do informacji o spółce).

Odpowiedzialność za zobowiązania

Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją.

Zobacz: Działalność gospodarcza

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie