Kategorie

Źródła prawa karnego wykonawczego

Źródła prawa karnego wykonawczego stanowi ogół norm, które określają wykonywanie orzeczonych przez sąd kar, środków karnych, środków zabezpieczających, środków probacyjnych.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Katalog

Główne źródło prawa karnego wykonawczego stanowi, poza Konstytucją (określa prawo do sądu, prawo do obrony, nakaz humanitarnego traktowania), Kodeks karny wykonawczy.

%%advert-placeholder-1%%

Oprócz tego do źródeł zalicza się ratyfikowane umowy międzynarodowe (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Reguły minimalne dotyczące zasad postępowania z więźniami), Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny, a także ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Oprócz wyżej wymienionych regulacji, warto wspomnieć o rozporządzeniach m.in. o Regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania kary pozbawienia wolności (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.08.2003 r., Dz.U. z 2003 r., Nr 152, poz. 1493) oraz o Regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.08.2003 r., Dz.U. z 2003 r., Nr 152, poz. 1494).

Zobacz serwis: Wykroczenia

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie