Kategorie

Źródła prawa handlowego

Źródła prawa handlowego są to normy prawne, które regulują podstawowe instytucje prawa handlowego.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Katalog

Podstawę prawa handlowego stanowi prawo stanowione. Główne źródło prawa to Konstytucja. Poza Konstytucją, normy prawa handlowego zawiera: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Instytucje prawa handlowego są również regulowane w ustawach około kodeksowych: Prawie upadłościowym i naprawczym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Prawie czekowym, Prawie wekslowym, Prawie bankowym, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poza tym część zagadnień regulują rozporządzenia, np. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Prawo umowne

Źródło prawa handlowego stanowią także wzorce umów.

Prawo wspólnotowe

Prawo handlowe zostało również uregulowane za pomocą prawa wspólnotowego (rozporządzeń, dyrektyw), np. Rozporządzenie Rady w sprawie statutu spółki europejskiej, Rozporządzenie Rady w sprawie spółdzielni europejskiej czy Rozporządzenie Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Zobacz: Umowy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie