Kategorie

Źródła prawa cywilnego

Źródła prawa cywilnego to normy prawne regulujące stosunki cywilnoprawne.

Zobacz serwis: Małżeństwo

Poszczególne źródła

Źródłami prawa cywilnego są źródła prawa stanowionego t.j. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego. Bardzo ważną rolę odgrywają również: zwyczaj, zasady współżycia społecznego, wzorce umowne oraz orzecznictwo sądowe.

Źródła naczelne, odrębne ustawy

Naczelnym źródłem prawa cywilnego jest Konstytucja, a zaraz po niej – Kodeks cywilny. Kodeks cywilny nie zawiera regulacji kompleksowej (odnosi się jedynie do podstawowych instytucji prawa cywilnego), obok niego stosunki cywilnoprawne regulują ustawy, wśród nich m.in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o własności lokali, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Prawo czekowe, Prawo wekslowe, Prawo przewozowe.

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenia wykonawcze mogą być wydawane na podstawie delegacji ustanowionej w k.c. np. określenie wysokości ustawowych odsetek przez Radę Ministrów.

Orzecznictwo sądów

Funkcja sądów polega na stosowaniu prawa (orzekaniu), dokonywaniu jego wykładni.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Ratyfikowane umowy międzynarodowe wyrażają standardy ochronne, które mają bezpośrednie zastosowanie w stosunkach wewnętrznych. Wśród nich warto wymienić: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konkordat.

Zasady współżycia społecznego

Zasady współżycia społecznego to wartości powszechnie uznane w kulturze naszego społeczeństwa, stanowią dziedzictwo kultury europejskiej (jej element).

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie