Kategorie
Aktywa to zasoby majątkowe, kontrolowane przez jednostkę. Aktywa dzielimy na aktywa trwałe oraz na aktywa obrotowe.

Zobacz serwis: Działalność gospodarcza

Podział ten tworzy się według możliwości spieniężenia tych aktyw. Aktywa powstają w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do przedsiębiorstwa.

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe zużywają się stopniowo i ich cechą jest występowanie w wielu procesach gospodarczych.

Aktywa trwałe to między innymi wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długotrwałe rozliczenia międzyokresowe oraz wszystkie pozostałe aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.

Aktywa obrotowe

%%advert-placeholder-1%%

Są to aktywa charakteryzujące się krótkoterminowością. Są one przeznaczone do sprzedaży lub wyczerpania w ciągu normalnego cyklu operacyjnego, właściwego do określonego rodzaju działalności lub w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

To aktywa obrotowe przynoszą przedsiębiorstwu zysk. Zalicza się do nich inwestycje krótkoterminowe wraz z krótkoterminowymi aktywami finansowymi takimi jak papiery wartościowe oraz środki pieniężne, należności krótkoterminowe oraz zasoby.

Do zasobów zaliczamy towary, materiały, produkty gotowe – w tym usługi oraz produkcję w toku np. półprodukty.

Korzyści ekonomiczne z aktyw

Uzyskiwanie korzyści ekonomicznych z aktyw może następować w różnoraki sposób. Aktywa mogą zostać rozdzielone pomiędzy właścicieli przedsiębiorstwa, wykorzystane do uregulowania długów, zamienione na inne aktywa oraz wykorzystywane do wytwarzania produktów i usług.

Zobacz serwis: Inwestycje

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie