Kategorie

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Zobacz też: Domowy budżet

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna

Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny (stanowi jego organ, utworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych), zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W funduszu, jako jego organ, działają również rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów (w przypadkach i na warunkach określonych w ustawie). Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa nim zarządzającego ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu inwestorów lub w radzie inwestorów.

Uczestnicy funduszu

Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

  1. na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo
  2. będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane publiczne certyfikaty inwestycyjne, albo
  3. w przypadku niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego:
  • osoby uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu,
  • osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

Odpowiedzialność uczestników funduszu za zobowiązania funduszu

Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Podstawa prawna

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Zobacz serwis: Finanse

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie