Kategorie

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku jest zbiorem przepisów dotyczących procedury cywilnej. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych w Polsce.

Zobacz serwis: Polskie kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego to akt prawny regulujący postępowanie w sprawach cywilnych. Sprawy te obejmują stosunki z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i inne sprawy, do których przepisy kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (np. ochrona konkurencji i konsumentów, prawo autorskie).

Źródła prawa procesowego cywilnego

Do innych źródeł prawa procesowego cywilnego można zaliczyć m.in. Konstytucję, która stanowi, że jej przepisy stosuje się bezpośrednio, a także ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych i Kodeks pracy.

Podstawowe regulacje

%%advert-placeholder-1%%

Najważniejszą formą rozpoznawania spraw cywilnych jest proces. Jest on właściwy dla większości spraw. Obok trybu procesu ogólnego, kodeks wyróżnia także postępowania odrębne, m.in. dla spraw gospodarczych, małżeńskich i o naruszenie posiadania.

Oprócz trybu procesowego, sprawy mogą być rozpatrzone w postępowaniu nieprocesowym. Dotyczy to m.in. spraw z zakresu: prawa osobowego (np. ubezwłasnowolnienie), prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (np. przysposobienie), prawa rzeczowego (np. zasiedzenie) czy prawa spadkowego.

Kodeks reguluje także postępowanie przed sądami polubownymi, postępowanie zabezpieczające i postępowanie egzekucyjne.

Zobacz serwis: Postępowanie sądowe 

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie